Classificatie en registratie systeem LSCM

De beschikking over voldoende logistieke professionals is een belangrijke voorwaarde om de ambities van de Topsector Logistiek waar te maken. De kennis en vaardigheden die worden opgedaan in het onderwijs en in hun werkzame leven moeten goed blijven aansluiten bij de vraag op de (toekomstige) arbeidsmarkt.
Binnen de logistieke sector ontbreekt het aan eenduidigheid c.q. vergelijkbaarheid van de veelheid aan certificaten (APICS, ELA-Certificaten, EVO, etc.) binnen het post-experience onderwijs en daarmee ook aan een heldere koppeling van regulier onderwijs en particulier onderwijs. Dit vormt een belemmering in het stimuleren van leven lang leren. Daarmee heeft de logistiek geen sterk merk met betrekking tot logistiek en supply chain, wat kan bijdragen aan een versterkte binding en behoud van professionals. In andere vakgebieden zoals inkoop (ENVI) en Marketing (NIMA) is dit wel aanwezig en wordt certificering als waardevol gepercipieerd.
Het project heeft geleid tot de aanzet van een classificatie- en registratiesysteem voor de beroepsgroep logistici (in combinatie met accreditatie van het bestaande aanbod van activiteiten en opleidingen). Dit zal leiden tot, naast meer transparantie en bewustwording, verbetering van de kwaliteit, betere benutting en behoud van de professionals binnen het logistieke werkgebied. Bovendien tot een verbeterde samenwerking tussen onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven. Het project heeft de opzet en indeling van het classificatiesysteem opgeleverd en daarnaast een marketing- en communicatiestrategie. Er zijn 71 professionals in het LSCM register, verdeeld in vier LSCM-niveaus opgenomen. In een vervolg is de implementatie van het systeem opgepakt.