Drietrapsraket Containerbinnenvaart

Het idee is ontstaan om de afwikkeling van containerbinnenvaartschepen in de Rotterdamse haven te verbeteren en tegelijkertijd een sprong in verduurzaming te realiseren. Dit idee is in lijn met de doelstellingen van het werkprogramma Maritieme Strategie. Dit project heeft de haalbaarheid van dit idee getoetst op basis van een analyse naar potentiele locaties, containerstromen en maatschappelijke effecten. Containerhubs in het achterland kunnen bijdragen aan het oplossen van de congestie in de containerbinnenvaart en tegelijkertijd een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van de CO2-emissies door de binnenvaartsector.Om de binnenvaart tijdig mee te laten bewegen naar emissiearm en blijvend concurrerend, zijn door de Topsector Logistiek diverse projecten opgezet. Voor de binnenvaart is een eigen Outlook ontwikkeld om een goed beeld te hebben van de feiten en cijfers. Daarnaast worden concepten uitgewerkt en uitgezocht voor de overgang naar elektrificering van de binnenvaart en concepten die bijdragen aan het oplossen van de congestie in de haven. Activiteiten voor energietransitie (vergroening) binnenvaart worden ontplooid langs verschillende ontwikkellijnen: 1. De juiste prikkels in de logistieke keten; 2. Maximale inzet van kennis en innovatie; 3. Een transitiemodel voor de vergroening van de binnenvaart; 4. Adequate en voldoende financiering en bekostiging. Een breed transitieproces voor de binnenvaart heeft betrekking op versterking van de structuur van de sector. Bouwstenen hiervoor kunnen juiste prikkels in de keten en maximale inzet van kennis en innovatie zijn.