Outlooks Stadslogistiek en Hinterland and Continental Freight

Een toekomstbestendige strategie in het kader van Factor6, ontwikkel je op basis van feitelijke informatie. Hier wil de Topsector Logistiek graag aan bijdragen. Factor6 geeft de impact aan die ongeveer benodigd is om de Klimaatdoelstellingen te halen: grofweg 2,5 keer zoveel vervoeren, tegen 2,5 keer zo weinig absolute CO2-uitstoot, of een equivalent hiervan. Daarom zijn de Outlooks ontwikkeld als instrument om de aannames over trends en ontwikkelingen systematisch te onderbouwen. Aannames die leiden tot een andere verwachting van de toekomst maken verschil – en faciliteren een zuiverder gesprek dat leidt tot meer onderling begrip.

De Outlooks geven zicht op een verbeterde visie in een meer coherent geheel. Jaarlijks of tweejaarlijks wordt een Outlook opgesteld van de belangrijkste deelgebieden in vervoer: Stadslogistiek en Hinterland (achterland) logistiek. De Outlooks geven een gedetailleerde, cijfermatige onderbouwing van de uitstoot van CO2 in het deelgebied en een overzicht naar de toekomst. Dit leidt tot verrassende (en soms confronterende) inzichten. Verrassend was het inzicht dat van het bestelverkeer in de stad slechts 2% aan e-commerce is toe te schrijven.

De Outlook Stadslogistiek is in 2017 voor het eerst uitgekomen, deze is ondertussen geactualiseerd. In 2018 is de Outlook Hinterland voor het eerst uitgekomen. Voor 5 verschillende segmenten (droge bulk, vloeibare bulk, vers, consumentenproducten en halffabricaten) zijn de besparingsmogelijkheden in kaart gebracht en in perspectief en relatie tot elkaar geplaatst. Het blijkt dat snel begonnen moet worden met zoveel mogelijk opties om CO2 te besparen: ‘losse’ maatregelen zijn niet afdoende. Zo is het inzetten op zuinige of elektrische voertuigen en hernieuwbare brandstoffen alleen niet genoeg. Een systeemaanpak is vereist en alle in deze studie geïdentificeerde decarbonisatiemaatregelen zullen moeten worden toegepast. En wel meteen, want een vertraging heeft tot gevolg dat de decarbonisatieopgave de komende jaren alleen maar groter wordt. Rondom de Outlooks zijn informatiesessies georganiseerd. De Outlook 2019 heeft zich gefocust op de analyse van een 4-tal cases die zich erop richten om belanghebbenden handvatten te bieden om de juiste stappen te nemen en inzicht te geven in welke stappen eerst genomen moeten worden. Daarnaast zijn opnieuw de inzichten in de verschillende cases in interactieve sessies met de sector gedeeld. Er wordt door de Topsector Logistiek gewerkt aan het vertalen van specifieke besparingsopgaven naar deelsegmenten.

Bekijk hier het webinar 'Outlook Hinterland and Continental Freight'