Regionaal project Havenschap Moerdijk

Dit project heeft de potentie in kaart gebracht voor synchromodaal transport in het gebied rond de haven van Moerdijk, vooral voor het chemisch cluster. Specifiek voor intermodale diensten over water/spoor is internationalisering van goederenstromen een nadrukkelijk doel. Het project heeft meer inzicht opgeleverd in concrete mogelijkheden van bundeling en wat er nodig is om de kansen daadwerkelijk te realiseren. In gesprekken met de verladers in de regio zijn de mogelijkheden onderzocht en verkend naar samenwerking en bundeling vanuit het gebied Moerdijk. De flows die vanuit verladers op het Havenschap Moerdijk in aanmerking komen voor synchromodaal transport zijn relatief dun en daarmee was het in het project lastig om tot voldoende volume voo een businss case te komen. Daarom is geconcludeerd dat de kansen vor synchromodaal transport voor Moerdijk mede in de omgeving gezocht moeten worden, en zijn derhalve contacten gelegd met NewWays zodat vanuit dit initiatief en deze groep verladers naar bundeling op een locatie als Moerdijk gekeken kan worden.