SEMS Metingen Bouwmachines

In dit project van de Topsector Logistiek is een rapport opgesteld waarin emissies van twee bouwmachines zijn gemeten met behulp van TNO’s Smart Emission Measurement System (SEMS). De Topsector Logistiek ontplooit veel activiteiten op het vlak van CO2-besparing. In onder meer de Outlook City Logistics heeft de Topsector uiteengezet welke maatregelen de stadslogistieke sectoren kunnen nemen om in 2050 aan de het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. Over de CO2-uitstoot van vrachtauto’s en bestelauto’s, die in de stadslogistiek veel worden gebruikt, is veel bekend. Over andere machines is veel minder informatie hierover beschikbaar. Vooral de CO2-emissies van bouwmachines, zoals grondverwerkingsmachines, bouwkranen en generatorsets vormen een kennislacune. Ook is grotendeels onbekend hoe dit type machines in de praktijk wordt ingezet en hoeveel vervuilende emissies zij uitstoten. De Topsector heeft TNO daarom eerder gevraagd op basis van een deskstudie deze kennishiaten te vullen. Omdat dat aantal machines vrij beperkt is, is verder onderzoek gedaan naar twee bouwmachines. Zo kon op basis van meer gemeten machines, en dus meer praktijkdata, betrouwbaardere inzichten worden verzameld over de inzet, het brandstofverbruik en de CO2- en NOx-emissies van bouwmachines. De methode SEMS was geschikt voor het meten van de CO2- en NOx-emissies van voertuigen terwijl deze in de dagelijkse praktijk werden ingezet. De rapportage is een gecombineerd en bondig rapport met metingen vanuit het Emissieregistratieproject én de metingen vanuit dit specifieke project.