Acquisitie van buitenlandse bedrijven/activiteiten

Introductie

Dit thema maakt onderdeel uit van de Actielijn Buitenlandpromotie van de Topsector Logistiek, en is erop gericht om vestiging van nieuwe, buitenlandse bedrijven te faciliteren en de economische positie van Nederland te versterken. Nederland is door haar geografische positie al decennia lang de toegangspoort tot Europa. De havens van Rotterdam, Amsterdam, Zeeland en Moerdijk verwerken samen met de luchthaven Schiphol grote goederenstromen op een efficiente en duurzame manier. Mede hierdoor is Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats voor logistieke operaties van bedirjven uit Amerika, Azie en de rest van Europa. De ambitie is om als Nederland deze internationale toppositie in de logistiek verder te versterken door in te zetten op een blijvend aantrekkelijk en concurrerend vestigingsklimaat. Dit zorgt ervoor dat meer biotenlandse partijen zich in Nederland willen vestigen met hun logistieke operatie. Dit geeft logistiek dienstverleners op hun beurt weer de kans om als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten op te treden, en te groeien in activiteiten. Overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven werken samen aan dit aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven.

Doelstelling

Het thema “Acquisitie van buitenlandse bedrijven/activiteiten” richt zich op het aantrekken van buitenlandse partijen die hun logistiek vanuit Nederland willen (laten) aansturen. De focus ligt hierbij op de vestiging van warehouse-operaties in Nederland, alhoewel niet alle stromen via Nederland hoeven te lopen. Het acquireren van buitenlandse bedrijven voor Nederland zorgt ervoor dat er meer transport via Nederland loopt. Dit geeft weer kansen om alternatieve modaliteiten in te zetten met een hogere frequentie en betrouwbaarheid. De activiteiten binnen dit thema waren met name gericht op het opstellen van gerichte proposities en actieplannen om de vestiging van buitenlandse logistieke operaties in specifieke sectoren te stimuleren.

Aanpak

De aanpak binnen het thema was enerzijds gericht op het opstellen van proposities en actieplannen om buitenlandse verladers in verschillende sectoren te informeren over en ondersteunen bij  een mogelijke vestiging in Nederland. Er zijn workshops gehouden over vestiging in Nederland over bedrijven in diverse sectoren, zijn er gesprekken gevoerd met experts en stakeholders en zijn panels en programma’s georganiseerd rondom internationale beurzen. Zo is een programma georganiseerd rond de Global E-commerce Summit, en is er in het kader van het Actieplan Acquisitie Life Sciences & Health een programma Life Sciences & Health georganiseerd in het France/Benelux panel op het Global Export Forum. 

Daarnaast is voor het thema E-commerce samen met de sector een Actieplan Acquisitie E-commerce ontwikkeld. In de propositie zijn de trends en ontwikkelingen binnen de sector geïnventariseerd, is geanalyseerd welke supply chain uitdagingen dit met zich mee brengt en wat de Nederlandse logistieke sector kan bieden om die uitdagingen te matchen. In het actieplan zijn activiteiten opgenomen om die propositie internationaal te vermarkten en nationaal verder te versterken. Ook voor andere sectoren, zoals High Tech, chemie, agrofood en spare parts, zijn dergelijke Actielijnen ontwikkeld. De projecten hebben niet alleen geresulteerd in proposities en actieplannen, maar ook in onder meer seminars/roundtables enbezoeken aan buitenlandse verladers inzake een specifiek thema (bijvoorbeeld e-commerce) en Special Interest Groups met stakeholders.

Anderzijds is binnen dit thema gewerkt aan het updaten van een online portal met informatie over logistiek Nederland (Holland Logistics Library). Deze Holland Logistics Library is op maat gesneden om potentiele buitenlandsevestigers in een bepaald land en sector te informeren over de kansen in Nederland.  Er is een onderscheid gemaakt tussen informatie voor nieuwe vestigers en informatie om Nederlandse bedrijven te helpen met de export van logistieke kennis en kunde. De top 100 van logistieke dienstverleners in Nederland is voor het eerst in het Engels vertaald en via de Holland Logistics Library beschikbaar gesteld. Het voordeel is dat verladers en andere partijen over de hele wereld nu deze poster kunnen vinden, en zo snel een overzicht kunnen krijgen van logistieke dienstverleners in Nederland. 

Alle projecten binnen dit thema hebben in nauwe samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en vooral het bedrijfsleven plaatsgevonden.

Resultaat

De projecten binnen dit thema hebben proposities en actieplannen opgeleverd die de stragegie hebben ondersteund om buitenlandse partijen te informeren en overtuigen van de voordelen van vestiging in Nederland.

Daarnaast is een online portal voor de promotie van Nederland als slimme logistieke hub van formaat op het wereldtoneel opgezet. Op deze online portal is relevante informatie over logistiek Nederland verzameld en beschikbaar gesteld. Dat loopt uiteen van presentaties, films en beeldmateriaal tot factsheets, regionale informatie en achtergrondrapporten. Zie ook: www.hollandlogisticslibrary.com. Daarmee is bijgedragen aan de ambitie om de internationale toppositie van Nederland in de logistiek te versterken (aantrekken van buitenlandse logistieke activiteiten naar Nederland). Naast de ontwikkeling van de proposities en actieplannen an sich hebben de activiteiten ook geresulteerd in meer verbinding van stakeholders op het gebied van logistieke operaties in een specifieke sector (bijvoorbeeld life-style) of op een specifiek thema (bijvoorbeeld e-commerce). Daarbij zijn consortia gevormd waarvan ook partijen buiten de Topsector Logistiek deel hebben uitgemaakt, zoals uit de sectoren High Tech Systemen en Materialen en Chemie. Dit onderstreept de meerwaarde die de activiteiten binnen dit thema en de actielijn Buitenlandpromotie hebben voor andere partijen, zowel binnen als buiten de Topsector Logistiek.

Projecten