Valorisatie via onderwijs

Introductie

De beschikbaarheid van voldoende goed opgeleide, zelfredzame professionals is een belangrijke voorwaarde om de ambities van de  Topsector Logistiek waar te (blijven) maken. Afgelopen jaren is daarom fors geïnvesteerd in human capital projecten die bijdragen aan dit uitgangspunt. De Human Capital Agenda richt zich op drie pijlers waarbinnen de afgelopen jaren vele projecten zijn uitgevoerd:

1. Voldoende human capital. Speerpunt: voldoende instroom in het onderwijs en naar de arbeidsmarkt en meer focus op zijinstroom;

2. Innovatieve, flexibele kennisinfrastructuur. Speerpunt: continue ontwikkeling van huidig en aankomend personeel;

3. Aandacht voor sociale innovatie. Speerpunt: extra focus op valorisatie en kennisdisseminatie

Met het thema 'Valorisatie via onderwijs' wil de Topsector Logistiek zorgdragen voor een betere kennisdeling binnen de sector en met name aan de onderwijskant.

Doelstelling

Het doel van de Topsector Logistiek binnen dit thema is om vanuit onderzoek en innovatie bij te dragen aan het onderwijs. Hiermee wordt een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt beoogd. De kennis vanuit onderzoeks- en innovatieprojecten van de Topsector Logistiek kan direct of indirect via studenten naar het bedrijfsleven vloeien. Andersom kan de kennis en ervaring die wordt opgedaan in projecten bij bedrijven, bijdragen aan onderwijscurricula. De activiteiten binnen dit thema waren met name gericht op het beter ontsluiten van kennis en het ontwikkelen van producten die zorgdragen voor een betere kennisdeling binnen de sector, met name aan de onderwijskant.

Aanpak

De aanpak binnen het thema was onder meer gericht op het inzicht bieden in veranderende onderdelen binnen de logistiek, zoals de veranderingen door de opkomst van e-commerce en de bijbehorende retourstromen en de zorglogistiek. De inzichten die zijn opgedaan en betekenisvol zijn voor de gehele logistiek zijn binnen deze projecten verder gedeeld, via publicaties, presentaties op congressen, websites en communities. 

Daarnaast zijn mbo-masterclasses logistiek ontwikkeld en gegeven door docenten van de hogescholen (verbonden in het CoE logistiek, KennisDC Logistiek, HBO Kennisakkoord) aan ROC-docenten logistiek om hen actuele kennis en inzichten aan te dragen en hen bekend te maken met de innovatiethema's van de Topsector Logistiek. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de brancheorganisaties TLN en evofenedex. 

Een deel van de projecten is uitgevoerd binnen de regio’s van en met de KennisDC’s om hierbij de regio specifieke kennis goed te borgen en de regionale situatie beter in beeld te krijgen. De regio van de KennisDC’s is in vele van die projecten het goede schaalniveau.

Resultaat

De projecten hebben in brede zin bijgedragen aan kennis over vernieuwende thema’s en het breed uitwisselen van de opgedane kennis tussen kennisinstellingen, binnen de kennisinstellingen, tussen docenten en studenten en tussen docenten, studenten en het bedrijfsleven. E-commerce, zorglogistiek en logistieke planning waren hierbinnen belangrijke onderwerpen. 

De projecten hebben onder meer geleid tot aanbevelingen voor het aanpassen van het curriculum in het onderwijs om deze zo goed mogelijk te laten aansluiten op de actualiteit, en de inzichten die op zijn gedaan binnen de innovatiethema's van de Topsector Logistiek. Daarnaast is er nu een tijdschrift ter bevordering van kennisuitwisseling tussen de verschillende KennisDC’s, maar ook voor openbare publicatie. Ook hebben masterclasses bijgedragen aan de verbetering van vakbekwaamheid van de mbo docenten. Dit versterkt de verticale leerlijn vmbo/mbo/hbo doordat de hogescholen uit de Topsector Logistiek de masterclasses hebben verzorgd. Door de masterclasses bij bedrijven te houden, is de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven vergroot.

Projecten